Udział w projekcie UMCS w Lublinie

Szczegóły

Szkoła bierze udział w realizacji projektu pt. "www.praktyki.wh.umcs" - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddzialanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w okresie od dnia 1.09.2010 r. do dnia 30.11.2014 r.